Методична скарбничка

 

Увага!  Скоро контрольна робота  з теми "Займенник".
Перевір себе!

Тест для тематичного контролю. 6 клас.
Займенник, відмінювання та правопис займенників.

1. Займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони є
а) вказівними;
б) означальними;
в) особовими;
г) питальними.
Будь-який займенник увести в речення, підкреслити його як член речення (напр.: Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина, бо ти єдина Україно, бо ти на всіх у нас одна ( Д. Чередниченко).
2. Форми називного відмінка, а також роду та числа не має займенник
а) хтось;
б) себе;
в) стільки;
г) хтозна-який.
Будь-який займенник увести в речення, визначити його відмінок, рід та число (якщо є) (напр.: Моя (Н. в., ж., одн.) мати Україна – наче мати сива. ( Д. Павличко).
3. Займенники хто, що, який, чий, котрий, стільки є відносними, коли вони
а) вживаються для утворення питальних речень;
б) вживаються для зв’язку частин складного речення;
в) вказують на відношення до діючої особи;
г) вказують на неозначену (невідому) особу, предмет, ознаку, кількість.
Скласти (пригадати) й записати речення із відносним займенником (напр.: Коржі – найдавніший вид хліба, що виготовляють з прісного тіста (З довідн.).
4. Заперечні та неозначені займенники утворилися від
а) особових займенників;
б) вказівних займенників;
в) питальних займенників;
г) означальних займенників.
Скласти (пригадати) й записати речення із заперечним або неозначеним займенником ( напр.: А той, хто чинить казна-що, уміє взяти все нізащо й не вболівати ні за що ( П. Біба).
5. Через дефіс пишуться такі займенники:
а) хто/сь, де/який, аби/чий, котрий/сь;
б) аби/що, де/кого, котрого/сь, що/сь.
в) казна/хто, будь/кого, що/небудь, хтозна/стільки;
г) аби/в/кого, де/в/кого, хтозна/до/кого, аби/з/ким.
Будь-який займенник, що пишеться через дефіс, у формі непрямого відмінка ввести в речення ( напр.: Мама в будь-яку погоду п’є з криниці чисту воду ( І. Січовик ).
6. Окремо з ні пишуться такі заперечні займенники:
а) ні/хто, ні/чим, ні/якому, ні/чийому;
б) ні/про/що, ні/перед/чим, ні/від/кого, ні/до/якого;
в) ні/чим, ні/кому, ні/якому, ні/кого;
г) ні/який. ні/чий, ні/якого, ні/ким.
Утворити якнайбільше неозначених та заперечних займенників від питальних хто, який, котрий, чий.


Увага! Ми завтра пишемо контрольну з теми "Творення й написання прикметників" Вчить або повторюйте правила!!!

Тестові завдання з української мови. Прикметник (6 клас) 
 
  1. Прикметник, як частина мови. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Прикметники в переносному значенні.
  2. Ступені порівняння якісних прикметників. Творення ступенів порівняння прикметників.
  3. Прикметники твердої і м'якої груп. Відмінювання прикметників.
  4. Способи творення прикметників.
  5. Написання прикметників із суфіксами -зьк, -цьк, -ськ, -еньк, -есеньк, - ісіньк, юсіньк, -ичн, -ічн, -ін.
  6. Написання прикметників із суфіксами -ов, -ев, єв.
  7. Написання н, нн у прикметниках.
  8. Написання складних прикметників разом і через дефіс.
  9. Написання прізвищ прикметникової форми.

 
К-І
Завдання. Перепишіть поданий уривок, вставляючи, де треба, м'який знак або апостроф. Визначте якісні, відносні й присвійні прикметники.
Не до сну с...огодні Вутан...ці. Непомітно вибравшись за табір, тінню стоїть перед степом, підставивши нічному вітерцеві свої вишневі рум...ян...ці. Далекі чабанс...кі вогнии самотн...о золотят...ся де-не-де. Данькового нема з-поміж них. Сумно, темно у Вутан...чиних с...вітлицях. Пусткою дихає степ. Не сріблит...ся над ним м...яке місяччне сяйво.
На степовій могилі забовваніла якась висока постать. Може пан...с...кий об...їждчик задрімав у сідлі? Величезна кам...яна баба зловісно випливла з темр...яви дівчині назустріч. (О.Гончар "Таврія")
К-ІІ
Завдання. Перепишіть, перетворюючи іменники, що в дужках, на присвійні прикметники в потрібній формі.
1. Хто знає, чи не (дідусь) легенди, спогади та перекази про давнину і заронили в (Таня) душу першу любов до рідного краю. (О.Гончар). 2. (Галя) переляк минув та серденько билося. (Марко Вовчок). 3. А в (Чіпка) серці вже ворушилося бажання верховодити. (Панас Мирний). 4. Повз (Матюха) двір як проходив -0 глянув з цікавістю. (А.Головко). 5. У (тітка) яблуневому садочку голосно шурхотіло під ногами багряне листя. (Є.Гуцало). 6. (Черниш) сім'я в чаи лихоліття була далеко від України і горя окупації не зазнала. (О.Гончар). 7. Бачу (Сергій) замислений профіль (О.Гончар).
К-ІІІ
Завдання. Доберіть прикметники, що мають спільні корені з поданими іменниками. Запишіть ці прикметники в словосполученнях. До яких прикметників за значенням вони належать? Виділіть суфікси прикметників.
Волошка, ромашка, мед, полотно, липа, береза, голуб, пісок, дерево, скло, сон, холод.
Перепишіть іменники в колонку, а через тире - прикметники в словосполученнях.

Немає коментарів: